Polityka prywatności w witrynie"www.ctdipolska.pl" ("Witryna")

   
Niniejsze Zasady poufności mają zastosowanie do niniejszej Witryny, natomiast nie zawsze do innych witryn internetowych CTDI. Opuszczając tę Witrynę, przeczytaj zasady poufności dotyczące innych odwiedzanych stron.
Jeśli nie zgadzasz się z przedstawionymi tu Zasadami poufności, nie korzystaj z tej Witryny.

Otwieranie i przeglądanie witryny jest równoznaczne z zaakceptowa-niem tych Zasad poufności.

Zbierane automatycznie informacje, które nie mają charak-teru danych osobowych.

CTDI dba o ochronę prywatności osób odwiedzających jej witrynę internetową. Firma może przekazywać zaufanym stronom trzecim statystyki zbiorcze dotyczące klientów, sprzedaży, liczby odwiedzin oraz inne informacje związane z tą witryną, które nie umożliwiają identyfikacji użytkowników.

Dane osobowe

Aby odpowiadać na pytania użytkowników, spełniać prośby, może zachodzić potrzeba zapytania o dane osobowe takie, jak imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu użytkownika. Możemy korzystać z tych informacji, żeby odpowiadać na prośby użytkowników albo żeby skontaktować się z nimi listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, aby poinformować o nowych produktach, usługach lub promocjach, które będziemy oferować. Po złożeniu zamówienia na określony produkt, usługę lub przesłaniu określonej zawartości do tej witryny możemy skontaktować się z daną osobą w celu uzyskania dodatkowych informacji wymaganych do pełnej obsługi zamówienia lub prośby. Niemniej jednak, o ile nie będzie tego wymagać obowiązujące prawo, nie przekażemy tych informacji osobom trzecim bez zgody użytkownika, poza zakresem niezbędnym do obsługi zamówienia, spełnienia. Użytkownik przyznaje też niniejszym firmie CTDI prawo do wymiany wszelkich przesłanych informacji między spółkami stowarzyszonymi w Grupie CTDI dla wyżej wymienionych celów.
W witrynie oprócz informacji osobowych mogą być zbierane niektóre informacje techniczne dotyczące użytkownika, takie jak używany protokół internetowy, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych.

Bezpieczeństwo

Należy podkreślić, że w przypadku udostępniania informacji osobowych zawsze istnieje ryzyko przechwycenia ich przez osoby trzecie, niezależnie od metody przekazywania (telefon, Internet). Żadna technologia nie jest całkowicie bezpieczna. CTDI podjęło odpowiednie kroki w celu zminimalizowania ryzyka nieautoryzowanego dostępu do zebranych informacji osobowych, ich niewłaściwego użycia i wyeliminowania wszelkich niedokładności. Na przykład szczególnie ważne dane (numer karty kredytowej itp.) są szyfrowane podczas pobierania i przesyłania.

Dokładność zebranych danych

CTDI z własnej inicjatywy lub na żądanie klientów uzupełnia, koryguje i usuwa błędne, niepełne lub nieaktualne dane osobowe, które zostały zebrane podczas pracy użytkownika z witryną.

Identyfikacja użytkowników witryny

Co pewien czas na komputerach osób odwiedzających witrynę są umieszczane informacje niezbędne do ich identyfikacji. Mają one postać plików nazywanych "cookie". Informacje o tym, kiedy i w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, pozwalają nam stale ją udoskonalać. Pliki cookie są używane jedynie do pobierania z dysku twardego informacji pozostawionych przez pliki cookie tej witryny. Korzystanie z plików cookie to rozpowszechniony standard? są one używane w wielu witrynach. Pliki te są przechowywane w komputerze, nie w witrynie. Jeżeli nie chcesz akceptować plików cookie lub chcesz wiedzieć, kiedy plik tego typu jest zapisywany na dysku, skonfiguruj w odpowiedni sposób przeglądarkę internetową (o ile jest to możliwe).

Nieletni

Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą przesyłać informacji do CTDI, ani wykonywać innych czynności prawnych bez zgody rodzica lub opiekuna.

Ochrona danych

Aby w pełni zaspokajać potrzeby klientów CTDI oraz zapewnić rozwój produktów i usług CTDI, jak również dla celów badań umożliwiających analizę profilu i struktury klientów, CTDI - w związku z tymi badaniami - zbiera informacje dotyczące zamierzeń użytkownika oraz/lub celu odwiedzin na stronie internetowej i zakresu obowiązków służbowych/zawodu tegoż użytkownika. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CTDI lub osoby trzecie w imieniu i pod bezpośrednim kierownictwem CTDI w zakresie uznanym za właściwy i konieczny w działalności CTDI w związku z celem prowadzonych badań, o których mowa wyżej. Przetwarzanie danych będzie dokonywane zgodnie z wytycznymi CTDI oraz właściwymi przepisami prawa. Przyjmuję do wiadomości, iż CTDI, jako firma o zasięgu międzynarodowym, posiada strony internetowe w Europie, a moje dane osobowe mogą zostać przekazane na jakąkolwiek stronę należącą do Grupy CTDI. Niniejszym wyrażam zgodę na przekazywanie i elektroniczne przetwarzanie moich danych osobowych przez osoby trzecie lub na serwerach znajdujących się poza granicami kraju, w którym pierwotnie wprowadziłem/-am informacje. Dane osobowe będą przekazywane lub przetwarzane pod bezpośrednim kierownictwem CTDI, z zachowaniem ścisłej poufności oraz za pomocą chronionych środków technicznych.

Pliki cookies wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej służą jedynie celowi, o którym mowa wyżej, tj. przechowywaniu zebranych informacji o zamierzeniach użytkownika i wykonywanym przez niego zawodzie. Aby nie otrzymywać plików cookies lub aby wiedzieć, kiedy są generowane, możecie Państwo dokonać odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej, jeśli zapewnia ona taką możliwość.

Zmiany

Powyższe zasady poufności mogą być zmienione w dowolnej chwili.CTDI może zmieniać, modyfikować lub wycofywać zawartość stron oraz dostęp do tej witryny bez uprzedzenia.  

CTDI to nowa marka, która zastąpiła nazwę Regenersis Warsaw. Zapisy powyższej polityki prywatności dotyczą również Regenersis Warsaw - do czasu zmiany nazwy we wszystkich obszarach działalności firmy.